Raport de activitate 2010

Categorie: Raport de activitate Publicat: Duminică, 01 Decembrie 2013

R O M A N I A

JUDETUL IALOMITA

COMUNA BUCU

==============================================================

 

R A P O R T

Privind gestionarea bunurilor comunei Bucu pe anul 2010

 

 

In atibutiile ce revin Consiliului Local ca autoritate a administratiei publice, potrivit Legii nr.215/2001, republicata, un loc important il ocupa administrarea bunurilor unitatii administrativ teritoriale, indiferent de natura lor-din domeniul public sau privat al localitatii- primarul avand obligatia de a informa Consiliul Local anual printr-un raport.

Astfel,consider necesar sa reamintesc cateva prevederi din Legea nr.215/2001,astfel cum a fost modificata si completata pana in prezent:

Administrarea bunurilor

Constituie patrimoniu al unităţii administrativ-teritoriale bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.

Aparţin domeniului public de interes local sau judeţean bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public naţional.

Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile.

Domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, altele decât cele prevăzute la art. 120 alin. (1), intrate în proprietatea acestora prin modalităţile prevăzute de lege.

Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Donaţiile şi legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, cu votul majorităţii consilierilor locali sau judeţeni, după caz, în funcţie.

Schimbul de imobile din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale se face în condiţiile legii, pe baza unui raport de evaluare, însuşit de consiliul local.

Toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale şi judeţene li se prezintă anual de către primar, respectiv de preşedintele consiliului judeţean, un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor.

 

Inventarul bunurilor apartinand domeniului public al comunei Bucu a fost insusit de catre Consiliul Local conform HCL nr.4/28 ianuarie 2011.Hotararea a fost redactata in urma evaluarilor efectuate de catre persoane autoaizate,incluzand toate bunurile de utilitate publica,astfel cum au fost definite prin Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.Dupa adoptare,hotararea a fost transmisa catre Consiliul judetean Ialomita,caruia ii revine rolul de a centraliza hotararile luate de autoritatile deliberative din teritoriu si de a le inainta,sub forma de propunere pentru emiterea Hotararii de Guvern.Ca noutate,in aceasta Hotarare,s-au exclus bunurile care figurau in vechea hotarare de guvern,care apartineau localitatii Ograda,de care ne-am desprins in anul 2004.

De asemenea,prim mai multe hotarari ale autoritatii deliberative,la propunerea primarului,s-a inclus in domeniul privat al localitatii mai multe terenuri care nu figurau in

evidente,in vederea valorificarii eficiente a acestora,pentru folosirea in scopuri directe de catre primarie sau concesionare.Aceste hotarari privind apartenenta la domeniul public sau privat al localitatii,in cele din urma la patrimoniul comunei,sunt foarte importante,ele

fiind de fapt acte de proprietate pentru bunurile respective.

In anul 2010 au fost intreprinse o serie de masuri pentru o mai buna desfasurare a activitatilor dar si pentru crearea unui spatiu propice dezvoltarii economice si culturale a comunei.Criza economica s-a resimtit totusi foarte putin la nivelul autoritatii publice locale,in ceea ce priveste posibilitatile de intretinere si de modernizare a mobilierului stradal,intretinerii spatiilor verzi,semnalizarii rutiere,etc.

Totodata s-a mers in continuare pe linia stabilita anterior privind dezvoltarea infrastructurii, astfel: s-a continuat proiectul privind reabilitarea si extinderea sistemului de apa potabila si introducerea unui sistem de canalizare in localitatea Bucu. S-a continuat actiunea de asfaltare,fapt pentru care in prezent drumurile sunt functionale,existand in continuare actiunea de modernizare,pana la asfaltarea majoritatii drumurilor din localitate.

In vederea atragerii tineretului si a copiilor spre activitati sportive s-a realizat renovarea si imbunatatirera bazei sportive din localitate pentru desfasurarea activitatilor sportive in deplina siguranta si in conditii optime dar si prin modernizarea si amenajarea unor spatii verzi de joaca si recreere.

Procesul instructiv educativ s-a desfasurat pe intreaga perioada a anului 2010 in conditii optime,imobilele reabilitate oferind conditii moderne atat prescolarilor cau si elevilor din ciclul gimanzial si profesorilor.

In privinta culturii prin lectura, s-au facut imbunatatiri la biblioteca comunala unde numarul de cititori a crescut comparativ cu anul precedent datorita si faptului ca s-a actualizat si imbunatatit fondul de carte aferent.

Salonul de festivitati ofera conditii avantajoase pentru celebrarea diferitelor evenimente,atat de catre persoane din localitate cat si societati comerciale.Caminul cultural,care face parte din domeniul public,este gata sa desfasoare orice activitate cultural artistica,oferind conditii foarte bune spectatorilor si artistilor.Toate aceste lacasuri au fost reabilitate si modernizate,avand in vedere ca au fost create in folosul cetatenilor,administrarea lor eficienta si pe o cat mai lunga perioada de timp fiind in interesul tuturor locuitorilor.

Spatiile verzi au fost intretinute eficient,iarba fiind taiata periodic,in acest sens fiind procurata,dupa cum se cunoaste si o masina ultramoderna de taiat iarba.

Nivelul veniturilor,in ansamblu,s-a mentinut la un nivel multumitor,pe intregul an,

inacest sens putand fi studiata executia bugetara a anului 2010.

Veniturile realizate din concesiuni si inchirieri pe anul 2010 au fost in suma de 72.015 lei.Astfel,se afla in concesiune terenuri atribuite anterior pentruedificarea de ca-

se de locuit,teren fost lac Stancuta,neagricol sau,exemplu de inchiriere o suprafata de cca 30 ha catre SC O lume de lapte SRL,exclusiv pentru producerea de furaje.

Remarcam in continuare lipsa investitorilor,multe discutii cu unii dintre acestia ramand nefinalizate.

Prin Dispozitia Primarului numarul 318/29.11.2010 a fost numita Comisia de Inventariere, in vedere inventarierii bunurilor materiale si banesti aflate in patrimoniul Consiliul Local Bucu. Inventarierea s-a efectuat in perioada 02.12 – 30.12.2010 si a avut ca scop stabilirea situatiei reale a patrimoniului. Constatarile au fost consemnate in procesul verbal numarul 3238/31.12.2010 pe baza listelor de inventariere intocmite de comisia de inventariere.S-a acordat atentie maxima atat bunurilor de mare valoare dar si a celor marunte,o buna gospodarire a resurselor fiind o conditie obligatorie pentru parcurgerea perioadei de recesiune.

 

In anul 2010 nu am constatat deprecierea unor bunuri din patrimoniul localitatii in

cantitati semnificative.Nu au fost bunuri distruse prin incendii,calamitati si nici sustrase,

astfel incat putem aprecia va valoarea patrimoniului nu s-a diminuat in niciun mod.

Avand in vedere cele prezentate consideram ca domeniul public al comunei Bucu a fost gestionat in conditii eficiente, cu respectarea prevederilor legale.

 

 

 

 

 

PRIMAR

DRAGUSIN ION

Accesări: 1647