Consiliul Local

Organigrama

Categorie: Consiliul Local
Ultima actualizare: Sâmbătă, 04 Octombrie 2014 Publicat: Sâmbătă, 30 Noiembrie 2013

 

Comisii de specialitate

Categorie: Consiliul Local
Publicat: Sâmbătă, 01 Ianuarie 2011
Comisia de agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, protectie mediu, turism si dezvoltare rurala:
 • DECIU MARIN
 • BUCUR TEODORU
 • LEPĂDĂTESCU AUREL
 • CREŢU ADRIAN
 • ILIE ELENA
Comisia pentru activitati economico-financiare, buget-finante, munca si protectie sociala, protectie copii:
 • OPREA CORNE
 • AVRAM FLORIAN DORIN
 • CREŢU ADRIAN
 • STEFAN GRIGORE
 • COMŞA ION
Comisia juridica si de disciplina, activitati culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, tineret si sport:
 • DRAGOMIR STELICA
 • DIMACHE AURICA
 • STEFAN GRIGORE
 • AVRAM FLORIAN DORIN
 • DECIU MARIN

 

 

Conform HCL Bucu nr.6/27.06.2012

Atributiile Consiliului Local

Categorie: Consiliul Local
Publicat: Sâmbătă, 01 Ianuarie 2011

Atribuţiile consiliului local

ART. 36

(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;

atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;

atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;

atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;

aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;

exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;

stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;

aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;

aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;

asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;

hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;

avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;

atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

educaţia;

serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

sănătatea;

cultura;

tineretul;

sportul;

ordinea publică;

situaţiile de urgenţă;

protecţia şi refacerea mediului;

conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

dezvoltarea urbană;

evidenţa persoanelor;

podurile şi drumurile publice;

serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;

serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;

activităţile de administraţie social-comunitară;

locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;

alte servicii publice stabilite prin lege;

b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;

c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;

f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;

hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.

(9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

ART. 37

Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, respectându-se configuraţia politică de la ultimele alegeri locale.

Componenta CL Bucu

Categorie: Consiliul Local
Publicat: Sâmbătă, 01 Ianuarie 2011
 

R O M Â N I A

JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCU

 

Consilieri declaraţi aleşi la scrutinul din

 

10 IUNIE 2012

si validati in sedinta de constituire a Consiliului local Bucu din data de 27.06.2012

 

 1. DECIU MARINViceprimar - Alianta pentru Ialomita
 2. BUCUR TEODORU - consilier local - Alianta pentru Ialomita
 3. LEPĂDĂTESCU AUREL - consilier local - Alianta pentru Ialomita
 4. OPREA CORNEL - consilier local - Alianta pentru Ialomita
 5. CREŢU ADRIAN - consilier local - Alianta pentru Ialomita
 6. COMŞA ION - consilier local - Alianta pentru Ialomita
 7. DIMACHE AURICĂ - consilier local - Alianta pentru Ialomita
 8. STEFAN GRIGORE - consilier local - Uniunea Social Liberala
 9. ILIE ELENA - consilier local - Uniunea Social Liberala
 10. DRAGOMIR STELICA - consilier local - Partidul Poporului Dan Diaconescu
 11. AVRAM FLORIAN DORIN - consilier local - Candidat Independent

Sample Sites

Categorie: Consiliul Local
Publicat: Sâmbătă, 01 Ianuarie 2011

Your installation includes sample data, designed to show you some of the options you have for building your website. In addition to information about Joomla! there are two sample "sites within a site" designed to help you get started with builidng your own site.

The first site is a simple site about Australian Parks. It shows you you an quickly and easily build a personal site with just the building blocks that are part of Joomla!. It includes a personal blog, weblinks, and a very simple image gallery.

The second site is slightly more complex and represents what you might do if you are building a site for a small business, in this case a Fruit Shop.

In building either style site, or something completely different, you will probably want to add extensions and either create or purchase your own template. Many Joomla! users start off by modifying the templates that come with the core distribution so that they include special images and other design elements that relate to their site's focus.